Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Dorobek naukowy wydziału w latach 2001-2005

Powrót do strony głównej

tytuł zawiera:rok od do
gdzie opubl. zawiera:punkty od do
autorzy zawieraj±:
Katedra:1a. publikacja w czasopi?mie z listy Journal Citation Reports
1b. publikacja w recenzowanym czasopi?mie wymienionym w wykazie ministra
1c. Publikacje w czas. zagranicznych wydawanych w j. angielskim
1d. Publikacje w czasopismach zagranicznych (adres redakcji poza Polsk?)
1e. pozosta?e publikacje (niepunktowane)
2a1. autorstwo monografii lub podr?cznika akademickiego w j?zyku angielskim
2a2. autorstwo rozdzia?u w monografii lub podr?czniku akademickim w j?zyku angielskim
2b1. autorstwo monografii lub podr?cznika akad. w j. polskim lub innym nie angielski
2b2. autorstwo rozdz.monografii lub podr?cznika akad. w j. polskim lub innym nie ang.
2c2. redakcja monografii lub podr?cznika akademickiego
3a. konferencja o zasi?gu miedzynarodowym (Proceedings)
3b. konferencja o zasi?gu krajowym (Materia?y)
3c. wydawnictwa w?asne (skrypty, mat. pomocnicze)
4a2. patent krajowy
4a4. zg?oszenie wynalazku w kraju
4b2. patent zagraniczny
4c2. prawo ochronne na wzór u?ytkowy
00. nie uj?ta w klasyfikacji KBN

Powrót do strony głównej